در راستای بازگشت متخصصان غیرمقیم /
توسعه ظرفیت های سرمایه گذاری در کشور با اتکا به آرای نخبگان و متخصصان ضروری است

با هدف پیشبرد اهداف بند 12 سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دهمین جلسه کمیته توسعه سرمایه گذاری ذیل شورای راهبردی جمعیت استان گلستان با حضور نمایندگان سازمان های عضو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان گلستان، دهمین جلسه کمیته توسعه سرمایه گذاری ذیل شورای راهبردی جمعیت استان گلستان روز یکشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان سازمانهای عضو برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارایه گزارش عملکرد دستگاه ها در سال 99 و اعلام برنامه های سال جاری، طرح های شهید احمدی روشن و شهید رضوی معرفی شدند.

ابوالقاسم خزاعیان، رییس بنیاد نخبگان استان گلستان، ضمن اشاره به اهمیت تشویق ایرانیان غیرمقیم بالاخص متخصصان و سرمایه گذاران جهت بازگشت به کشور خاطر نشان کرد: توسعه ظرفیت های سرمایه گذاری بالاخص توسعه زیست بوم کارآفرینی دانش بنیان در جذب سرمایه گذاران و متخصصان غیرمقیم موثر است و می بایست با ارایه برنامه های هدفمند و با تکیه بر آرای نخبگان و متخصصان به تقویت این حوزه پرداخته شود.

وی با تاکید بر توانمندسازی و مهارت آموزی مستعدان تحصیلی گفت: آموزش مهارت های فنی از سنین پایین و همزمان با تحصیل می تواند در رفع معضل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی موثر باشد و همچنین نیروی انسانی متخصص و ماهر در توسعه ظرفیت های کارآفرینی نقش بسزایی دارد.

خزاعیان با اشاره به اقدامات بنیاد نخبگان در خصوص ظرفیت سازی و پاسخ به نیازهای واقعی جامعه، به معرفی طرح شهید احمدی روشن پرداخت و خاطر نشان کرد: در ایـن طـرح اسـتادان خبـره دانشـگاهی و متخصصـان برتـر صنعتـی بـا شناسـایی مسـائل و مشـکلات اصلـی کشـور، هسـته های نخبگانـی مسـئله محـور را بـا مشـارکت دانشـجویان مسـتعد برگزیـده تشـکیل داده و به صـورت علمـی و تخصصـی در قالـب طرحـی مشـخص و در بـازه زمانـی معیـن بـه حـل مسـئله واقعــی میپردازنــد.

گفتنی است کمیته توسعه سرمایه‌گذاری ذیل شورای راهبردی جمعیت استان گلستان پیرامون بند 12 سیاست‌های کلی «جمعیت»" با مسئولیت بنیاد نخبگان استان گلستان و با حضور نمایندگان سازمان‌های عضو در سال 1396 تشکیل شده است.

تاریخ انتشار : 1400/02/27
کد : 20253
تعداد بازدید: 38