دکتر غلامعلی بسکی - پزشک خیر

 

زندگی نامه فیلم تصاویر بروشور هنرنامه نکوداشت
 

 

دکتر محمدامین میرفندرسکی - استاد معماری

 

زندگی نامه فیلم تصاویر بروشور هنرنامه نکوداشت
 

 

دکتر جعفر ارشاد - استاد گیاه پزشکی

 

زندگی نامه فیلم تصاویر بروشور هنرنامه نکوداشت